omniture

แบบสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ของซิกน่า ประจำปี 2017 ชี้ว่าข้อดีของการทำงานในต่างประเทศลดลงเนื่องจากความกังวลด้านสุขภาพและการเงิน

Cigna Corporation
2017-07-27 10:30 387

- ผู้ที่มีโอกาสเดินทางไปทำงานต่างประเทศมองว่าตนเสียเปรียบผู้ที่ได้ทำงานในบ้านเกิด

- การอยู่ห่างไกลจากครอบครัวและความรู้สึกโดดเดี่ยวคือความกังวลหลัก

- หลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศในกรณีที่มีการเจ็บป่วยรุนแรง โดยร้อยละ 40 ของคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากบริษัทแม้แต่น้อย

ฮ่องกง, 27 กรกฎาคม 2017 – ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น (NYSE:CI) ได้เผยผลการสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ของซิกน่า ประจำปี 2017 ของกลุ่มคนที่ได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยพบว่า ผู้ที่มีโอกาสเดินทางไปทำงานในต่างประเทศจะรู้สึกว่าตนเองเสียเปรียบผู้ที่ได้ทำงานในบ้านเกิด ทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสังคม ด้านครอบครัว รวมถึงด้านการเงิน

คะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่โดยรวมของผู้ที่ต้องเดินทางไปทำงานที่ประเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 61.5คะแนน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่โดยรวมของผู้ที่ทำงานในบ้านเกิดของตนเองถึง 1.8 คะแนน โดยความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ คะแนนสุขภาพและควานเป็นอยู่ด้านครอบครัว ซึ่งต่ำกว่าถึง 9.4 คะแนน

นายเจสัน แซดเลอร์ ประธานกลุ่มธุรกิจ ซิกน่า อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า "ผลสำรวจที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ต้องเดินทางไปทำงานในต่างประเทศมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงความเป็นอยู่ของตนเองและคนในครอบครัว มากกว่าผู้ที่ทำงานในบ้านเกิดของตนเอง โดยคนในกลุ่มนี้ล้วนมีความกังวลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวเกิดเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศ ซึ่งความกังวลดังกล่าวเกิดจากช่องว่างระหว่างสวัสดิการที่ได้รับจากนายจ้างกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง โดยในฐานะบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพระดับโลก ที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น ซิกน่าได้ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพแก่ผู้ที่ทำงานในต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานาน เราจึงได้จัดทำการวิจัยนี้ขึ้น เพื่อช่วยยกระดับการดูแลและความคุ้มครองด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนกลุ่มนี้ทั่วโลก"

การสำรวจนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ของซิกน่า ประจำปี 2017 ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยได้พิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ รวมถึงความรู้สึกมั่นคงในชีวิตของผู้คนทั่วโลกใน 5 มิติหลัก ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านครอบครัว และด้านการทำงาน โดยได้ทำการสำรวจความคิดและทัศนคติของผู้ที่ทำงานในประเทศต่างๆที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาของตนเอง ในตลาดที่ซิกน่าดำเนินธุรกิจอยู่จำนวน 20 ตลาด

ข้อดีของการทำงานในต่างประเทศ

การได้มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ นอกจากนั้นการได้ไปทำงานในต่างประเทศ ถือเป็นโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า มีโอกาสก้าวหน้าด้านอาชีพการงานมากกว่า มีชั่วโมงการทำงานที่ดีกว่า รวมถึงมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดีกว่าอีกด้วย

แต่ก็มีความท้าทายอยู่ไม่น้อย

แม้ว่าผู้ที่ทำงานในต่างประเทศจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า แต่มีเพียงหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสำรวจเท่านั้นที่พึงพอใจกับสภาวะทางการเงินของตนเองในปัจจุบัน การไม่มีเวลาให้กับครอบครัวและไม่มีเวลาเพียงพอเพื่อดูแลการศึกษาของบุตรก็เป็นอีกหนึ่งข้อกังวลของพวกเขา โดยจะมีความกังวลมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัว และไม่มีสมาชิกในครอบครัวคอยดูแลอยู่ใกล้ๆ

บ่อยครั้งที่ผู้ที่ต้องเดินทางไปทำงานในต่างประเทศจะเกิดความกังวลใจ และหนึ่งในนั้นคือความกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย โดยส่วนใหญ่จะมีความกังวลเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการเกิดอุบัติเหตุ ตามมาด้วยการเจ็บป่วยทางจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า โดย 25% ของคนที่ต้องเดินทางไปทำงานในต่างประเทศมีความกังวลเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีอัตราสูงเมื่อเทียบกับคนทำงานทั่วๆไป

มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและรู้สึกเหงาที่ต้องอยู่ไกลบ้าน

ผู้ที่ต้องเดินทางไปทำงานในต่างประเทศมีความรู้สึกว่าโลกนี้มีความปลอดภัยน้อยลง เนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมือง ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจระดับมหภาค โดย 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสำรวจรู้สึกว่าตนเองมีความปลอดภัยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลา 24 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งความรู้สึกไม่ปลอดภัยนี้มีอัตราสูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือในแอฟริกา โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจที่กล่าวว่าตนเองรู้สึกปลอดภัยน้อยลงสูงถึง 42% และ 31% ตามลำดับ

ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนมากยังกล่าวว่าตนมีปัญหากับการเข้าสังคมนอกเวลาการทำงาน โดย 1 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสำรวจรู้สึกว่าตนเองมีความโดดเดี่ยว และความรู้สึกโดดเดี่ยวเพิ่มสูงขึ้นถึงเกือบ 1 ใน 4 สำหรับผู้ที่มีสถานภาพโสดหรือต้องอาศัยอยู่ตามลำพัง

สวัสดิการด้านสุขภาพที่ไม่เพียงพอ

การได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากนายจ้างที่ไม่ครอบคลุมอย่างเพียงพอเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความกังวลที่เพิ่มขึ้น

นายเจสัน กล่าวอีกว่า "จากแบบสำรวจแสดงให้เห็นว่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจไปทำงานในต่างประเทศ"  "นอกจากนี้ ยังมีประเด็นซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจอีกประเด็นหนึ่ง คือเราพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจถึง 40% ไม่ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากบริษัทของตนเอง และ 15 % ไม่มีประกันสุขภาพเลย"

"จากผลสำรวจนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า นายจ้างจำเป็นต้องเข้ามาดูแลและเอาใส่ใจอย่างจริงจังเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งการดูแลดังกล่าวควรจะครอบคลุมไปถึงช่วงนอกเวลางาน เช่น เมื่อพนักงานใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและชุมชนในพื้นที่เหล่านั้นด้วย"

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

Sabrina Cheung

Gareth Ingham

Head of Business Communications

Associate Director, Business Communications

Cigna International Markets

Cigna International Markets

sabrina.cheung@cigna.com  

gareth.ingham@Cigna.com

โทรศัพท์: +852 2297 5178

โทรศัพท์: +852 2297 5184

เกี่ยวกับการวิจัย

การวิจัยนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ทางออนไลน์จำนวน 2,003 คน อายุระหว่าง 25-59 ปี ซึ่งทำงานอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่สถานที่เกิด ใน 20 ตลาดเป้าหมายที่ซิกน่าดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งในแถบเอเชียแปซิฟิก ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และสหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับ ซิกน่า

ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น (NYSE: CI) เป็นบริษัทประกันสุขภาพระดับโลกที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือผู้คนให้พัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทได้รับการจัดหาให้แต่เพียงผู้เดียวผ่านทางบริษัทลูกของซิกน่า คอร์ปอเรชั่น รวมถึง Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Health and Life Insurance Company, Life Insurance Company of North America Cigna Life Insurance Company of New York และสาขาของบริษัทเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวครอบคลุมถึงบริการครบวงจรด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ ทันตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ เภสัชกรรม สวัสดิการการดูแลรักษาสายตา และบริการเสริมอื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคุ้มครองเป็นกลุ่มสำหรับภาวะทุพพลภาพ ชีวิต และอุบัติเหตุ ซิกน่ามีทีมงานด้านการขายอยู่ใน 30 ประเทศและเขตแดน และมีลูกค้าที่เราให้บริการอยู่ประมาณ 95 ล้านรายทั่วโลก

Source: Cigna Corporation
Keywords: Health Care/Hospital Insurance Workforce Management/Human Resources Survey, Polls & Research