omniture

Shell เริ่มดำเนินการผลิตที่แท่น Appomattox ในอ่าวเม็กซิโก

Shell Offshore Inc.
2019-05-24 09:14 290

แท่นขุดเจาะแห่งแรกในแหล่ง Norphlet เปิดดำเนินการก่อนกำหนดหลายเดือน และใช้งบประมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

ฮิวสตัน, 24 พ.ค. 2562 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- Royal Dutch Shell plc ประกาศผ่านทางบริษัทย่อย Shell Offshore Inc (Shell) ในวันนี้ว่า แท่นแบบลอยน้ำ Appomattox ซึ่ง Shell เป็นผู้ดำเนินการนั้น ได้เริ่มต้นการผลิตก่อนกำหนดหลายเดือน ซึ่งถือเป็นการเปิดพรมแดนใหม่ในเขตน้ำลึกของอ่าวเม็กซิโก โดย Appomattox ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการผลิตที่คาดการณ์ไว้ 175,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน (boe/d) ถือเป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันแห่งแรกในแหล่ง Norphlet ของเขตน้ำลีกอ่าวเม็กซิโกที่สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์

Shell’s Appomattox Platform in the Gulf of Mexico
Shell’s Appomattox Platform in the Gulf of Mexico

"การที่ Appomattox เริ่มดำเนินการผลิตได้อย่างปลอดภัยก่อนกำหนด และต่ำกว่างบประมาณที่วางไว้อย่างมากนั้น ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการลดต้นทุนผ่านทางการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ในระหว่างดำเนินโครงการ" Andy Brown ผู้อำนวยการธุรกิจ Upstream ของ Royal Dutch Shell กล่าว "Appomattox จะกลายเป็นฮับหลักระยะยาวสำหรับ Shell ในแหล่ง Norphlet เนื่องจากเราจะสามารถเชื่อมบ่อน้ำมันที่ขุดพบแล้วหลายบ่อ ตลอดจนบ่อที่จะขุดพบในอนาคต ผ่านทางแหล่ง Norphlet แห่งนี้"

Appomattox คือเรื่องราวของการยกระดับประสิทธิภาพผ่านทางนวัตกรรม ด้วยการวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น การออกแบบและการวางโครงสร้างที่ดีขึ้น และการดำเนินการขุดเจาะด้วยความชำนาญ Appomattox จึงประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนลงได้มากกว่า 40% นับตั้งแต่ตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายในปี 2558 การเริ่มการผลิตที่ Appomattox เป็นเพียงการเริ่มต้นในการเพิ่มการไหลของทรัพยากรในแหล่ง Norphlet ที่อุดมสมบูรณ์รอบ ๆ แท่น Appomattox

ธุรกิจสำรวจและผลิตในเขตน้ำลึกของ Shell มองเห็นโอกาสการพัฒนาที่รออยู่มากมายในบราซิล สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ไนจีเรีย มาเลเซีย มอริเตเนีย และทะเลดำตะวันตก การผลิตทั่วโลกจากแหล่งน้ำมันเดิมที่ถูกค้นพบแล้ว กำลังเดินหน้าสู่ระดับกว่า 900,000 boe/d ภายในปี 2563 บริษัทยังคงเป็นหนึ่งในผู้เช่ารายใหญ่ที่สุดในเขตน้ำลึกของสหรัฐ และยังคงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งรายใหญ่ที่สุดในอ่าวเม็กซิโก Shell ออกแบบและดำเนินโครงการผลิตและสำรวจในเขตน้ำลึกที่สามารถแข่งขันได้ และนับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทสามารถลดต้นทุนการพัฒนาต่อหน่วยและต้นทุนการดำเนินงานต่อหน่วยลงได้ประมาณ 45%

ข้อความเตือน

บริษัทต่าง ๆ ที่ Royal Dutch Shell plc เป็นเจ้าของการลงทุนโดยตรงและโดยอ้อม ถือเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายที่แยกออกจากกันเป็นเอกเทศ (separate legal entity) ซึ่งในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ อาจมีการใช้ชื่อ "Shell", "Shell group" และ "Royal Dutch Shell" เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงถึง Royal Dutch Shell plc และบริษัทย่อยโดยรวม เช่นเดียวกับการใช้คำว่า "เรา", "พวกเรา" และ "ของเรา" เพื่ออ้างอิงถึง Royal Dutch Shell plc และบริษัทย่อยโดยรวม หรืออ้างถึงผู้ที่ทำงานให้กับบริษัท นอกจากนี้ คำเหล่านี้ยังถูกใช้ในวัตุประสงค์ที่ไม่ได้เป็นการระบุถึงนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายอย่างเฉพาะเจาะจง ขณะเดียวกัน อาจมีการใช้คำว่า 'บริษัทย่อย'', "บริษัทย่อยของ Shell" และ "บริษัทในเครือ Shell" ในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ เพื่ออ้างอิงถึงนิติบุคคลซึ่ง Royal Dutch Shell plc ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับนิติบุคคลและกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่ง Shell มีการควบคุมร่วมนั้น โดยทั่วไปแล้วอ้างอิงถึง "ธุรกิจร่วมทุน" และ "การดำเนินงานร่วม" ตามลำดับ ขณะที่นิติบุคคลซึ่ง Shell มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่ได้ควบคุมหรือไม่ได้ควบคุมร่วม เป็นการอ้างอิงถึง "บริษัทในเครือ" นอกจากนั้น อาจมีการใช้คำว่า "ผลประโยชน์ของ Shell" เพื่อความสะดวกในการระบุถึงผลประโยชน์ของ Shell จากการถือสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยตรงและ/หรือโดยอ้อมในนิติบุคคลหนึ่ง หรือในกิจการร่วมที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยไม่รวมผลประโยชน์ของบุคคลที่สามเข้าไว้ด้วย

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (ภายในความหมายของ U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและธุรกิจของ Royal Dutch Shell ข้อความทั้งหมดนอกเหนือไปจากข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงในอดีตถือเป็น หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น ข้อความที่ลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) ที่ตั้งอยู่บนการคาดการณ์และสมมติฐาน ณ ปัจจุบันของฝ่ายบริหาร และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ผลการดำเนินงาน หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แตกต่างออกไปอย่างมากจากที่แสดงออกหรือแสดงโดยนัยในข้อความคาดการณ์เหล่านี้ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ได้แก่ ข้อความที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ที่ Royal Dutch Shell จะเผชิญกับความเสี่ยงในตลาด ข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์ ความเชื่อ การประมาณการ การประเมิน และสมมติฐานของฝ่ายบริหาร ิข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้อาจกำกับโดยคำศัพท์และวลี เช่น "ตั้งเป้า", "มุ่งหมาย', ''คาดหวัง'', ''เชื่อ'', ''อาจ'', ''ประมาณ'', ''คาด'', ''เป้าหมาย'', ''ตั้งใจ'', ''อาจ'', ''วัตถุประสงค์'', ''แนวโน้ม'', 'วางแผน'', ''เป็นไปได้'', ''การคาดการณ์'', ''ความเสี่ยง'', "กำหนดการ", ''หาทาง'', ''ควร'', ''มุ่งเป้า'', ''จะ'' และคำหรือสำนวนที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตของ Royal Dutch Shell และอาจเป็นเหตุให้ผลลัพธ์เหล่านั้นแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคตในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง): (a) ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ; (b) ความต้องการผลิตภัณฑ์ของ Shell ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง; (c) ความผันผวนของค่าเงิน; (d) ผลการขุดเจาะและการผลิต; (e) ประมาณการปริมาณสำรอง; (f) การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรม; (g) ความเสี่ยงทางกายภาพและทางสภาพแวดล้อม; (h) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อทรัพย์สินและเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม การประสบความสำเร็จในการเจรจาและดำเนินการซื้อจนแล้วเสร็จ; (i) ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่ถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติ; (j) ความเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย การเงิน และกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงมาตรการในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ; (k) ภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงินในประเทศและภูมิภาคต่างๆ; (l) ความเสี่ยงทางการเมือง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงการเวนคืนและฟื้นการเจรจาเงื่อนไขของสัญญากับองค์กรรัฐ การอนุมัติโครงการล่าช้าหรือล่วงหน้า และความล่าช้าในการชำระคืนต้นทุนร่วม; และ (m) การเปลี่ยนแปลงในภาวะการซื้อขาย รวมถึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าการจ่ายเงินปันผลในอนาคตจะเท่ากับหรือสูงกว่าการจ่ายเงินปันผลครั้งก่อน ๆ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตทั้งหมดที่ระบุถึงในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้เข้าข่ายพึงระวัง ผู้อ่านจึงไม่ควรยึดถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมที่อาจกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคต ยังถูกรวมอยู่ในรายงาน Form 20-F ของ Royal Dutch Shell สำหรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (สามารถดูได้ที่ www.shell.com/investor และ www.sec.gov) นอกจากนี้ ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เข้าข่ายข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเช่นกัน ข้อความเหล่านี้กล่าวถึง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 หรือวันที่ออกข่าวเผยแพร่ฉบับนี้เท่านั้น ทั้ง Royal Dutch Shell plc และบริษัทย่อยไม่ขอรับผิดชอบในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคตเหล่านี้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือข้อมูลอื่นใดเกิดขึ้นก็ตาม สืบเนื่องจากความเสี่ยงเหล่านี้ ผลลัพธ์ที่แท้จริงจึงอาจแตกต่างออกไปอย่างมากจากการอุปนัยหรืออุปมานของข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์อนาคตที่ระบุถึงในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้

เราอาจใช้คำศัพท์บางคำ อาทิ ทรัพยากร ในข่าวฉบับนี้ ซึ่งเป็นคำที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐ ห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้รวมไว้ในเอกสารรายงานที่เรายื่นต่อ SEC ทั้งนี้ นักลงทุนในสหรัฐควรพิจารณาสิ่งที่เราเปิดเผยในรายงาน Form 20-F, File No 1-32575 บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/891691/Appomattox_Platform.jpg
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/449079/shell_oil_company_logo.jpg

Source: Shell Offshore Inc.
Keywords: Oil/Energy Utilities Corporate Expansion Oil/gas discoveries
Related News