omniture

IMA เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ว่าด้วยบทบาทของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในเรื่องความยั่งยืน

Institute of Management Accountants (IMA)
2020-06-19 16:51 236

สิงคโปร์--19 มิ.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

รายงานวิเคราะห์ข้อมูลการบูรณาการวิชาชีพการเงินในกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

IMA® (Institute of Management Accountants) เผยรายงานฉบับใหม่สองฉบับที่เชื่อมโยงกัน เมื่อเร็วๆ นี้

  • รายงาน C-suite ว่าด้วยเรื่อง "ความร่วมมือด้านการดำเนินงานทางการเงินเพื่อบูรณาการให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ"
  • รายงานสมุดปกขาวว่าด้วยเรื่อง "บทบาทของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในฐานะผู้สร้างคุณค่า: ภาวะความเป็นผู้นำในด้านการเงินของบริษัทและงานด้านบัญชีในธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและองค์กรแห่งการบูรณาการ"

รายงาน C-suite ได้อธิบายถึงบทบาทของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) กับการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการเป้าหมายทางธุรกิจที่ยั่งยืนระดับองค์กรและกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยอาศัยความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพกับทีมธุรกิจที่ยั่งยืนและหน่วยธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท รายงานฉบับนี้พูดถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการบัญชีในฐานะของผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ

รายงาน C-suite ซึ่งเป็นเอกสารที่ IMA (สมาคมนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในธุรกิจ) และสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ACCA) จัดทำร่วมกันเมื่อปี 2557 ได้กำหนดแนวทางที่เรียกว่า กรอบความร่วมมือด้านการเงิน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือข้ามสาขาวิชาชีพในการดำเนินงานด้านการเงินขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกันในบริษัท โดยในการปรับใช้กรอบความร่วมมือดังกล่าวเพื่อบูรณาการโครงการทางธุรกิจที่ยั่งยืน รายงาน C-suite ได้วางแนวทางซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการเพื่อความสำเร็จในการร่วมมือ ดังนี้

  1. การวางข้อกำหนดเพื่อความร่วมมือในกิจกรรมทางธุรกิจที่ยั่งยืน
  2. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลโดยปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลเชิงลึก
  3. การกำหนดบุคลากรที่มีความสามารถและมีทัศนคติที่พร้อมรับความท้าทาย

Shari Littan ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, นักกฎหมาย และผู้จัดการฝ่ายงานด้านเทคนิคการรายงานผลองค์กรของ IMA และผู้ร่วมจัดทำรายงานทั้งสองฉบับ กล่าวว่า "ความคิดที่ว่าการเงินกระแสหลักขององค์กรและวิชาชีพบัญชีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ยั่งยืนนั้นมีมานานหลายปีแล้ว ซึ่งแม้จะยังเป็นกรณีที่พบได้ในบางบริษัท แต่บริษัทส่วนใหญ่ก็มีการดำเนินการบูรณาการโครงการทางธุรกิจที่ยั่งยืนใหม่ๆ เข้าด้วยกัน" และเสริมอีกว่า "เราสังเกตเห็นว่าบริษัทชั้นนำที่มีความก้าวหน้ามากๆ มักจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ CFO และการดำเนินงานด้านการเงินอย่างมีนัยสำคัญ"

ด้านรายงานสมุดปกขาว ได้ถูกทำขึ้นเพื่อสนับสนุนกรอบการทำงานที่เชื่อมโยงไว้ในรายงาน C-suite โดยเป็นเสียงสะท้อนจากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับผู้บริหารระดับสูงในหลายอุตสาหกรรม เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

รายงานสมุดปกขาวฉบับนี้มาจากการเฝ้าติดตามวิวัฒนาการบทบาทความรับผิดชอบของ CFO จากเดิมซึ่งมุ่งเน้นไปที่การกำกับดูแลกลยุทธ์และการดำเนินงาน มาเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินกิจการและธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้นของบริษัทต่างๆ ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนในองค์กร ทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน การสร้างความยั่งยืน ตลอดจนฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินและไม่ใช่เรื่องเงินได้ดียิ่งขึ้น

Littan เสริมว่า "ในการจัดทำรายงานสมุดปกขาว เราได้เข้าไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทขนาดใหญ่ที่เราเห็นว่ามีความก้าวหน้าในการสร้างความยั่งยืน และตั้งคำถามเกี่ยวกับองค์ประกอบเบื้องต้นของ IMA ขึ้นมาว่าเหล่านักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกำลังทำอะไรเพื่อช่วยเหลือองค์กรในด้านนี้ และเราก็ได้รู้ว่าพวกเขาต่างก็มีส่วนร่วมในองค์กรมากกว่าที่เราคิดไว้ สิ่งที่เราได้มาจากการสัมภารณ์บุคคลเหล่านั้น ทำให้เราเรียนรู้ว่า CFO และฝ่ายการเงินล้วนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระบวนการภายในขององค์กรที่เปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถนำเอาทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีอยู่มาใช้กับกระบวนการทำงานทั่วองค์กร"

รายงานด้านการตลาดฉบับนี้ได้อธิบายถึงสิ่งที่ CFO รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการเงินควรทำในองค์กรแห่งการบูรณาการ ไว้ดังนี้

  • เชื่อมโยงมูลค่าเข้ากับมาตรวัดประสิทธิภาพการทำงานอย่างยั่งยืน
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำรายงานทั้งภายในและภายนอก
  • ยกระดับคุณภาพข้อมูลผ่านการควบควบคุมดูแลภายใน
  • การจัดการความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน
  • การปรับปรุงการกำกับดูแลห่วงโซ่อุปทานให้ดีขึ้น

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/2UUeBjW

เกี่ยวกับ IMA® (Institute of Management Accountants)

สถาบัน IMA® ซึ่งคว้าตำแหน่ง Professional Body of the Year ประจำปี 2017 และ 2018 จากนิตยสาร The Accountant/International Accounting Bulletin เป็นหนึ่งในสมาคมที่ใหญ่ที่สุดและน่าเชื่อถือมากที่สุดในด้านการพัฒนาอาชีพนักบัญชีบริหาร สถาบัน IMA ให้การสนับสนุนนักบัญชีทั่วโลกผ่านการวิจัย, หลักสูตร CMA® (Certified Management Accountant) และ CSCA® (Certified in Strategy and Competitive Analysis), การศึกษาต่อเนื่อง, การสร้างเครือข่าย และการส่งเสริมจรรยาบรรณทางธุรกิจในระดับสูงสุด สถาบัน IMA มีเครือข่ายทั่วโลกที่ประกอบด้วยสมาชิกกว่า 125,000 ราย ใน 150 ประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพและนักศึกษา 300 กลุ่ม สถาบัน IMA มีสำนักงานใหญ่ในเมืองมอนต์เวล รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และให้บริการใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ทวีปอเมริกา เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง/อินเดีย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMA ได้ที่ www.imanet.org

โลโก้ - https://photos.prnasia.com/prnh/20191017/2614087-1LOGO?lang=0

Source: Institute of Management Accountants (IMA)
Related Links:
Keywords: Banking/Financial Service Publishing/Information Service Workforce Management/Human Resources Survey, Polls & Research
Related News