omniture

พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส เผยแพร่รายงานการลงทุนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 นำเสนอความก้าวหน้าในประเด็นสำคัญ

PSP Investments
2023-09-15 21:32 118

สาระสำคัญ:

 • บรรลุเป้าหมายเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ช่วงเปลี่ยนผ่านเป็น 7.5 พันล้านดอลลาร์ เร็วกว่าที่กำหนดไว้ในปี 2569
 • ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ของสินทรัพย์ในครอบครอง ซึ่งมีการรายงาน เพิ่มขึ้นจาก 47% ในปีงบการเงิน 2565 เป็น 54% ในปีงบการเงิน 2566
 • เดินหน้าปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืน ลงในวัฒนธรรมองค์กร การดำเนินงาน และแนวปฏิบัติด้านการลงทุน เพื่อยกระดับแนวทางการลงทุนที่ยั่งยืนในระยะยาวของเรา
 • ส่งเสริมแนวทางด้านความยั่งยืนและสภาพภูมิอากาศ ด้วยการปรับปรุงนโยบายการลงทุนที่ยั่งยืน รวมถึงหลักบรรษัทภิบาลและการใช้สิทธิออกเสียง
 • ขยายความร่วมมือกับนักลงทุนสถาบัน สมาคมอุตสาหกรรม และองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกัน

มอนทรีออล--15 กันยายน 2566--พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

คณะกรรมการลงทุนเงินบำนาญภาครัฐ (Public Sector Pension Investment Board) หรือ พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส (PSP Investments) หนึ่งในผู้จัดการการลงทุนเงินบำนาญรายใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา ได้เผยแพร่รายงานการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment Report) ประจำปี 2566 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามขององค์กรในการปลูกฝังเรื่องการลงทุนที่ยั่งยืนลงในวัฒนธรรมองค์กร การดำเนินงาน และกิจกรรมการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ พร้อมกันนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ตามคำชี้แนะของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures หรือ TCFD)

"ในปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่แน่นอนสำหรับนักลงทุน พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ยังคงมีผลประกอบการทางการเงินที่ยืดหยุ่นในระยะยาว และเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่" คุณเดบอราห์ เค. โอริดา (Deborah K. Orida) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส กล่าว "เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการคาดการณ์ล่วงหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในระยะยาว ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และผลกระทบของประเด็นทางสังคมที่มีต่อสิทธิ์ในการดำเนินงานของเรา"

รายงานฉบับนี้ได้สรุปความก้าวหน้าของพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร ครอบคลุมทั้งผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศในปีงบการเงิน 2569, การบูรณาการปัจจัยด้านความยั่งยืนที่สำคัญให้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจและการพัฒนากระบวนการตัดสินใจ, การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศเพื่อแสดงความก้าวหน้าของตัวชี้วัดและเป้าหมาย, การประเมินคุณภาพข้อมูลครั้งแรกโดยใช้การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของ PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) รวมถึงการนำเสนอความก้าวหน้าเกี่ยวกับแนวทางและการดำเนินการจัดประเภทสินทรัพย์สีเขียว (Green Asset Taxonomy)

"ในฐานะนักลงทุนเงินบำนาญ หนึ่งในความเชื่อด้านการลงทุนที่สำคัญของเราก็คือ การระบุ ติดตาม บูรณาการ และใช้ประโยชน์จากปัจจัยเกิดใหม่ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการลงทุนในระยะยาวและความสามารถของเราในการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา" คุณเอดูอาร์ด ฟาน เกลเดอเรน (Eduard van Gelderen) รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส กล่าว "รายงานการลงทุนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการเปลี่ยนความเชื่อนี้ให้เป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมและผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริง"

สรุปสาระสำคัญในปีงบการเงิน 2566

ดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • สามารถระบุสินทรัพย์ช่วงเปลี่ยนผ่านที่เข้าเกณฑ์ได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อตอนที่เราเริ่มจัดประเภทสินทรัพย์สีเขียว (Green Asset Taxonomy) เป็นครั้งแรก ซึ่งช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ช่วงเปลี่ยนผ่านเป็น 7.5 พันล้านดอลลาร์ เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้
 • ขยายขอบเขตการจัดประเภทสินทรัพย์สีเขียว เพื่อให้ครอบคลุมตราสารหนี้ของบริษัทจดทะเบียน และใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับสินทรัพย์สีเขียวในตลาดภาครัฐและเอกชน
 • เผยแพร่สมุดปกขาวว่าด้วยการจัดประเภทสินทรัพย์สีเขียว (Green Asset Taxonomy White Paper) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความครอบคลุมตลาด
 • เผยแพร่รายงานผลกระทบของตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond Impact Report) เป็นครั้งแรก ซึ่งเชื่อมโยงกับการออกตราสารหนี้สีเขียวครั้งแรกมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในปีงบการเงิน 2565

เดินหน้าขยายขีดความสามารถด้านข้อมูล

 • เปิดตัวกระบวนการรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของกองทุนรวมเป็นครั้งแรก ซึ่งครอบคลุมตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก ๆ ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก, จริยธรรมทางธุรกิจ, ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล รวมถึงการบริหารจัดการทุนมนุษย์
 • เริ่มรวบรวมข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับสินทรัพย์ร่วมกับบริษัทพันธมิตรใน 6 ประเทศ ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้มากกว่า 3 ล้านเฮกตาร์ ในที่ดินส่วนบุคคลมากกว่า 400 แห่ง
 • สร้างเครื่องมือตรวจสอบสถานะความยั่งยืน เพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของเราสามารถรวมข้อพิจารณาสำคัญด้านความยั่งยืนไว้ในกระบวนการลงทุน

ยกระดับแนวทางการลงทุนที่ยั่งยืน

 • ปรับปรุงนโยบายการลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment Policy) รวมถึงหลักบรรษัทภิบาลและการใช้สิทธิออกเสียง (Corporate Governance and Proxy Voting Principles) โดยผนวกรวมแนวทางด้านความยั่งยืนและสภาพภูมิอากาศไว้ในการลงทุนและกิจกรรมการเป็นเจ้าของเชิงรุก ตลอดจนเพิ่มความคาดหวังด้านบรรษัทภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในส่วนของความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • นำเสนอโมเดลแบบรวมศูนย์เพื่อบูรณาการปัจจัยด้านความยั่งยืนที่สำคัญไว้ในกระบวนการลงทุนของเรา พร้อมมอบเครื่องมือ ทรัพยากร และการฝึกอบรมให้แก่ทีมงานด้านการลงทุนของเรา เพื่อให้มีส่วนรับผิดชอบมากขึ้นในกิจกรรมดังกล่าว
 • ใช้ประโยชน์จากกลุ่มงานการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Investing Workgroup) ข้ามกลุ่มสินทรัพย์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างโอกาสการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศ และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศที่สำคัญ

เดินหน้าสร้างมูลค่าผ่านการเป็นเจ้าของ

 • ในปีงบการเงินที่ผ่านมา พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ได้มีส่วนร่วมในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 860 แห่งที่เข้าไปถือหุ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งผ่านการดำเนินการโดยตรงกับบริษัท ผ่านความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการระดับโลก หรือผ่านการร่วมมือกับนักลงทุนหรือองค์กรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน เช่น แนวร่วมเพื่อธรรมาภิบาลแห่งแคนาดา (Canadian Coalition for Good Governance) เป็นต้น
 • ในปีงบการเงิน 2566 พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ร่วมลงคะแนนเสียงในการประชุม 5,760 ครั้ง ในมติของฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 58,872 มติ

"พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส พัฒนาแนวทางแบบองค์รวมเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน โดยใช้ทั้งเงินทุน อิทธิพล และความสามารถในการรักษาและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว" คุณเฮอร์แมน บริล (Herman Bril) กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและนวัตกรรมสภาพภูมิอากาศของพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส กล่าว "ในฐานะที่เราเป็นนักลงทุน การมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญช่วยให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยด้านความยั่งยืนที่อาจมีต่อผลการดำเนินงานทางการเงิน และช่วยให้ตัดสินใจลงทุนโดยมีข้อมูลครบถ้วน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้างมูลค่าในระยะยาว"

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายงานการลงทุนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 และข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) ของพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ได้ที่เว็บไซต์ของเรา

เกี่ยวกับพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส

คณะกรรมการลงทุนเงินบำนาญภาครัฐ (Public Sector Pension Investment Board) หรือ พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส (PSP Investments) คือหนึ่งในผู้จัดการการลงทุนเงินบำนาญรายใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการ 2.437 แสนล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และมีการลงทุนหลากหลายรูปแบบทั่วโลก ครอบคลุมการลงทุนในตลาดทุน หุ้นนอกตลาด อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสินเชื่อ โดยพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 เพื่อบริหารจัดการและนำเงินไปลงทุน โดยเงินเหล่านี้มาจากกองทุนเงินบำนาญภาครัฐของรัฐบาลแคนาดา กองทัพแคนาดา กองตำรวจม้าแคนาดา และกองกำลังสำรองแคนาดา ทั้งนี้ พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงออตตาวา มีสำนักงานธุรกิจหลักในมอนทรีออล รวมถึงมีสำนักงานสาขาในนิวยอร์ก ลอนดอน และฮ่องกง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ investpsp.com หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางลิงด์อิน

รูปภาพ - https://mma.prnasia.com/media2/2210508/PSP_Investments_PSP_Investments__2023_Sustainable_Investment_Rep.jpg?p=medium600

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ: มาเรีย คอนสแตนติเนสคู (Maria Constantinescu) พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส (PSP Investments) โทร: (514) 218-3795 หรือ 1 844 525 3795 อีเมล: media@investpsp.ca

 

Source: PSP Investments
Keywords: Banking/Financial Service Environmental Issues Survey, Polls & Research Cision Influencer List - ESG
Related News